Zmiana taryfy dla ciepła.

  • Informujemy, że decyzją nr OWR.4210.36.2019.1248.XVI.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2019 r., została zatwierdzona Taryfa dla ciepła PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, którą opublikowano w dniu 31 października 2019 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 269. Zgodnie z art.47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wprowadza nową Taryfę dla ciepła do stosowania od dnia 1 grudnia 2019 r.

Pliki

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Przedmiot i zakres wykonywanej działalności określony jest w koncesjach PGE GiEK S.A. wydanych przez Prezesa URE.Sprzedaż energii cieplnej do poszczególnych Odbiorców odbywa się na podstawie zawartych umów i zgodnie z Taryfą dla ciepła. Największym Odbiorcą ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Bogatynia. Ponadto, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów sprzedaje również ciepło bezpośrednio do odbiorców końcowych znajdujących się w najbliższym otoczeniu elektrowni.

Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w poniższych sprawach udzielają: 

Wydział Gospodarki Energetycznej

tel. +48 75 773 44 80,

fax: +48 75 773 72 02

- zawieranie umów:

tel. +48 75 773 44 80; +48 75 773 44 86 - Sekcja handlu energią

fax: +48 75 773 72 02 

- rozliczenia i fakturowanie:

tel. +48 75 773 70 10; +48 75 773 70 12 – Sekcja paliw i energiirozliczenia

tel. +48 75 773 44 88,  +48 75 773 44 91– Sekcja handlu energiąfakturowania

fax: +48 75 773 72 02