Zmiana taryfy dla ciepła.

  • Informujemy, że decyzją nr OWR.4210.15.2018.1248.XV.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki z dnia 15 października 2018 r., została zatwierdzona Taryfa dla ciepła PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów, którą opublikowano w dniu 16 października 2018 r.  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 5019. Zgodnie zart.47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów wprowadza nową Taryfę dla ciepła do stosowania od dn. 10.11.2018 r.

Pliki

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Przedmiot i zakres wykonywanej działalności określony jest w koncesjach PGE GiEK S.A. wydanych przez Prezesa URE.Sprzedaż energii cieplnej do poszczególnych Odbiorców odbywa się na podstawie zawartych umów i zgodnie z Taryfą dla ciepła. Największym Odbiorcą ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Bogatynia. Ponadto, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów sprzedaje również ciepło bezpośrednio do odbiorców końcowych znajdujących się w najbliższym otoczeniu elektrowni.

 

Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w poniższych sprawach udzielają:

 

Wydział Gospodarki Energetycznej

tel. +48 75 773 44 80

fax: +48 75 773 72 02

  – zawieranie umów:

tel. +48 75 773 44 80; +48 75 773 44 86 – Sekcja handlu energią

fax: +48 75 773 72 02 

– rozliczenia i fakturowanie:

tel. +48 75 773 70 10; +48 75 773 70 12 – Sekcja paliw i energii – rozliczenia

tel. +48 75 773 44 89 – Sekcja handlu energią – fakturowania 

fax: +48 75 773 72 02