Postępująca globalizacja i liberalizacja rynku elektroenergetycznego w Europie wywołała konieczność tworzenia efektywnych i elastycznych struktur. Sukces na rynku wymaga, aby powstawały duże przedsiębiorstwa, zdolne stawić czoła konkurencji nie tylko krajowej, ale i europejskiej.

 

Z tego powodu w 2004 akcje Elektrowni zostały wniesione aportem do spółki BOT Górnictwo i Energetyka SA, która została powołana 9 marca 2004 roku w wyniku realizacji programu rządowego zawartego w dokumencie „Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego”, przyjętego przez Radę Ministrów w styczniu 2003 roku. 9 maja 2007 roku została utworzona Polska Grupa Energetyczna SA (PGE SA), w skład, której weszło 11 spółek elektroenergetycznych, w tym BOT GiE SA. Tego samego dnia Skarb Państwa dokonał wniesienia 85 proc. akcji spółek PGE Energia SA i BOT Górnictwo i Energetyka SA jako wkładu niepieniężnego do Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA; w zamian Skarb Państwa objął akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym PSE SA.

 

W marcu 2008 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie zasad współpracy PGE SA ze spółkami z Grupy Kapitałowej PGE. 19 września 2008 r. zakończył się proces rozpatrywania przez Sąd zmian w statucie Elektrowni, w tym zmiany nazwy. Nowa nazwa „PGE Elektrownia Turów SA” była konsekwencją zmiany danych Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

 

 

 

 

W styczniu 2010 r. reprezentanci spółek obszaru Energetyka Konwencjonalna podpisali plan połączenia, który został złożony do sądu rejestracyjnego. Od 1 września 2010 dwanaście spółek dotąd współpracujących ze sobą, zaczęło funkcjonować jako jedna skonsolidowana spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK SA).

 

Okrągłe pół wieku istnienia to jubileusz, który skłania do zapoznania się z drogą, jaką Elektrownia Turów pokonała, aby móc osiągnąć dzisiejszy wizerunek. Historia pokazuje, że niezależnie od ustroju kraju, standardów ekologicznych, czy wymagań gospodarki energetycznej Elektrownia Turów zawsze spełniała najostrzejsze wymagania. Doświadczenia, jakie zakład nabył na przestrzeni 50 lat funkcjonowania są gwarancją powodzenia w realizacji dalszych zamierzeń w przyszłości.