Zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623 oraz 784, tekst jednolity z dnia 1 marca 2021 r.) w sprawie informacji o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności informujemy, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.