PL CZ DE

Realizując zobowiązanie wynikające z pkt 14) do art. 261 a. 1. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości:

PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Oznaczenie zakładu:

Prowadzący zakład:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5.

Kierujący zakładem:

Dyrektor PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Turów, 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12.

Zgłoszenie zakładu:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący zakład wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 250 ust. 1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) i dnia 12 czerwca 2015r. przekazał „Zgłoszenie instalacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” oraz program zapobiegania awariom Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Kopie wyżej wymienionych dokumentów zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Opis działalności:

Dla działalności prowadzonej w ramach PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów charakterystyczne jest:

– wytwarzanie energii elektrycznej – działalność podstawowa,

– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Poza produkcją energii elektrycznej Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Substancje niebezpieczne:

Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) są produkty ropopochodne tj. olej opałowy ciężki i olej opałowy lekki. Do kwalifikacji zakładu przyjęto kryterium ilościowe odniesione do maksymalnych ilości produktów ropopochodnych jakie znajdują się lub mogą się znajdować na zakładzie.

W poniższej tabeli zestawiono informacje o substancjach niebezpiecznych, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, decydujących o kwalifikacji zakładu.

Lp.Nazwa substancjiZagrożenieSymbol kategorii substancji stwarzającej zagrożenieKategoria substancji stwarzającej zagrożenie
1.Olej opałowy ciężkisubstancja niebezpieczna dla środowiska wodnego, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; powoduje długo utrzymujące się skutkiE1Dział „E” – Zagrożenie dla środowiska;E1 – Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1
2.Olej opałowy lekkiSubstancja niebezpieczna dla środowiska wodnego, działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się skutki

P5a
E2

Dział „P” – Zagrożenia fizyczne;P5a– Ciecze łatwopalne
Dział „E” – Zagrożenie dla środowiska;E2 – Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe

3.Propan techniczny, propan-butanGaz palny w normalnych warunkach temperatury i ciśnieniaP2

Dział „P” – Zagrożenia fizyczne; P2 – Gazy łatwopalne, kategoria 1

4.WodórGaz palny w normalnych warunkach temperatury i ciśnieniaP2

Dział „P” – Zagrożenia fizyczne; P2 – Gazy łatwopalne, kategoria 1

5.TlenUtleniacz – kontakt z materiałami łatwopalnymi może spowodować pożarP4Dział „P” – Zagrożenia fizyczne;P4 – Gazy utleniające, kategoria 1
6.AcetylenGaz skrajnie łatwopalnyP2

Dział „P” – Zagrożenia fizyczne; P2 – Gazy łatwopalne, kategoria 1

7.Podchloryn sodowySubstancja niebezpieczna dla środowiska wodnego, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; powoduje długo utrzymujące się skutkiE1

Dział „E” – Zagrożenie dla środowiska; E1 – Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1

8.Kwas mrówkowyŁatwopalna ciecz i paryP5a

Dział „P” – Zagrożenia fizyczne; P5a– Ciecze łatwopalne

 

Substancje niesklasyfikowane

1.Kwas siarkowySubstancja żrąca
2.Wodorotlenek soduSubstancja żrąca
3.Kwas solnySubstancja żrąca

Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska są  działania organizacyjne i techniczne podejmowane w czasie stanów awaryjnych.

Postępowanie, w przypadku wystąpienia awarii, określają wewnętrzne regulacje PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów i obejmują:

 • rozpoznania zagrożenia,
 • alarmowania o zagrożeniu osób,
 • alarmowania i wprowadzenia do działań jednostek ratowniczych,
 • prowadzenia ewakuacji,
 • ograniczenia skutków awarii,
 • usunięcia źródła zagrożenia,
 • współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.

System ostrzegania o ewentualnych sytuacjach awaryjnych oparty jest na:

 • systemie syren alarmowych,
 • ręcznych ostrzegaczach pożarowych,
 • systemie elektronicznych czujek,
 • wewnętrznym systemie telefonicznym,
 • rozgłośni zakładowej.

Sygnały alarmowe są ogłaszane i odwoływane za pomocą syren oraz rozgłośni zakładowej:

 • Ogłoszenie alarmu to sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.
 • Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, której skutki wykraczają poza teren zakładu, zabezpieczeniem zagrożonego terenu i prowadzeniem akcji ratowniczej  kieruje Państwowa Straż Pożarna.

Na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu znajduje się „Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii” . Przekierowanie do niej znajduje się w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/kppsp-zgorzelec/instrukcja-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii

elturow_site