Plním povinnost vyplývající z odst. 14) ke čl. 261 a. 1. Zákona o změně Zákona o životním prostředí a některých jiných zákonů (Sb. 2015.1434) a zveřejňuji následující informace:

PGE GIEK S.A., PRACOVIŠTĚ ELEKTRÁRNA TURÓW JE PODNIK SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU VÁŽNÉ PRŮMYSLOVÉ HAVÁRIE.

Označení podniku:

Provozovatel podniku:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna se sídlem: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Polsko.

Vedoucí podniku:

Ředitel PGE GiEK SA. Pracoviště elektrárna Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia, Polsko.

Ohlášení podniku:

Akciová společnost PGE GiEK S.A., Pracoviště elektrárna Turów, je podnik, na který se vztahují předpisy v oblasti prevence průmyslových havárií. Provozovatel podniku splnil povinnost, o níž se pojednává v čl. 250 odst. 1. polského zákona o životním prostředí (Sb.2013.1232 ve znění pozdějších předpisů) a dne 12. června 2015 předložil „Ohlášení zařízení PGE GiEK S.A. pracoviště elektrárna Turów jako zařízení se zvýšeným rizikem vzniku vážné průmyslové havárie spolu s Programem prevence havárií veliteli okresního hasičského záchranného sboru. Kopie výše uvedených dokumentů byly zaslány Vojvodskému inspektorátu ochrany životního prostředí ve Wroclawi.

Popis činnosti:

Pro činnost provozovanou v rámci PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów, jsou charakteristické:

– výroba elektrické energie – hlavní činnost,

– výroba a dodávka vodní páry, horké vody a vzduchu do klimatizačních systémů,

Kromě výroby elektrické energie podnik provozuje podnikatelskou činnost v oblasti výroby, dopravy a distribuce tepla na území města a obce s rozšířenou působností Bogatynia.

Nebezpečné látky:

Nebezpečnými látkami, které rozhodují o zařazení PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów, do kategorie podniků se zvýšeným rizikem vzniku vážné průmyslové havárie (PZR) jsou ropné produkty – tj. těžký topný olej a lehký topný olej. Ke kvalifikaci podniku bylo použito kvantitativní kritérium, které se vztahuje na maximální množství ropných produktů, které se nacházejí nebo se mohou nacházet v podniku.

V následující tabulce je uveden přehled informací o nebezpečných látkách s uvedením jejich názvů nebo kategorií a nebezpečí, která rozhodují o kvalifikaci podniku, a také jiných informací, které byly zohledněny při pokusu zařadit podnik do kategorie PZR.

Č. Název látky Kategorie nebezpečných látek podle nařízení polského ministra hospodářství ze dne 9. prosince 2013 (Sb.2013.1479) Nebezpečí Symbol kategorie látek vytvářejících nebezpečí podle nařízení polského ministra rozvoje ze dne 2. února 2016 (Sb.2016.138) Kategorie látek vytvářejících nebezpečí podle nařízení polského ministra rozvoje ze dne 2. února 2016 (Sb.2016.138)
1. Těžký topný olej R50/53 látky nebezpečné pro životní prostředí, vysoce toxické pro vodní organismy, mohou vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí E1 Oddíl „E” – Nebezpečnost pro životní prostředí; E1 – Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo dlouhodobé 1
2. Turbínové oleje R50/53
3. Lehký topný olej R51/53 látky nebezpečné pro životní prostředí, toxické pro vodní organismy, mohou vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí P5a
E2
Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P5a– Hořlavé kapaliny
Oddíl „E” – Nebezpečnost pro životní prostředí; E2 – Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii dlouhodobé 2
4. PIX 112 R51/53 E2 Oddíl „E” – Nebezpečnost pro životní prostředí; E2 – Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii dlouhodobé 2
5. PIX 113 R51/53
6. Chlornan sodný R50 látka nebezpečná pro životní prostředí, toxická pro vodní organismy E1 Oddíl „E” – Nebezpečnost pro životní prostředí; E1 – Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo dlouhodobé 1
7. Vodík R12 látky v plynném skupenství, hořlavé v normálních teplotních a tlakových podmínkách – vysoce hořlavý produkt P2 Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P2– Hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2
8. Propan R12
9. Acetylen R12
10. PROX – 100 R10 Hořlavé kapaliny – látky a přípravky v kapalném skupenství s okolní teplotou bez jakékoli další vložené energie – hořlavý produkt E2

P5a

Oddíl „E” – Nebezpečnost pro životní prostředí; E2 – Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii dlouhodobé 2
Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P5a– Hořlavé kapaliny
11. PROX – 200BWR R10
12. Tlen R8 Oxidační látka – kontakt s hořlavými materiály může způsobit požár P4 Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P4 – Oxidační plyny, kategorie 1

Neklasifikované látky

13. Kyselina sírová Žíravé látky typu C
14. Hydroxid sodný

 Způsoby varování a postupy v případě vzniku průmyslové havárie:

Základními prostředky k omezení následků průmyslové havárie pro člověka a životní prostředí jsou organizační a technická opatření prováděná během havarijních stavů.

Postupy v případě havárie stanoví vnitřní předpisy společnosti PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów. Tyto postupy zahrnují:

 • identifikaci nebezpečí,
 • poplach upozorňující na nebezpečí pro osoby,
 • poplach a zapojení záchranných jednotek,
 • provedení evakuace,
 • omezení následků havárie,
 • odstranění zdroje nebezpečí,
 • spolupráce vedení podniku se záchrannými a pořádkovými službami.

Systém varování při případných havarijních situacích je založen na:

 • systému poplašných sirén,
 • ručních požárních hlásičích,
 • systému elektronických čidel,
 • interním telefonním systému,
 • podnikovém rozhlasu.

Poplašné signály jsou vyhlašovány a odvolávány pomocí sirén a podnikového rozhlasu:

 • Poplach se vyhlašuje zvukovým signálem – modulovaným zvukem sirény, který trvá 3 minuty.
 • Poplach se odvolává nepřetržitým zvukem sirény po dobu 3 minut.

Nastane-li průmyslová havárie, jejíž následky překračují hranice podniku, zabezpečení ohroženého území a vedení záchranné akce přebírá polský státní hasičský záchranný sbor.

elturow_site