V rámci plnění povinnosti vyplývající z odst. 14) ke čl. 261 a. 1. Zákona o změně Zákona o životním prostředí a některých jiných zákonů (Sb. 2015.1434) zveřejňuji následující informace:

PGE GIEK S.A., PRACOVIŠTĚ ELEKTRÁRNA TURÓW JE PODNIK SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU VÁŽNÉ PRŮMYSLOVÉ HAVÁRIE.

Označení podniku:

Provozovatel podniku:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna se sídlem v Bełchatowě, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5.

Vedoucí podniku:

Ředitel PGE GiEK SA. Pracoviště elektrárna Turów, 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12.

Ohlášení podniku:

Akciová společnost PGE GiEK S.A., Pracoviště elektrárna Turów, je podnik, na který se vztahují předpisy v oblasti prevence průmyslových havárií. Provozovatel podniku splnil povinnost, o níž se pojednává v čl. 250 odst. 1. polského zákona o životním prostředí (Sb.2013.1232 ve znění pozdějších předpisů), a dne 12. června 2015 předložil „Ohlášení zařízení PGE GiEK S.A. pracoviště elektrárna Turów jako zařízení se zvýšeným rizikem vzniku vážné průmyslové havárie“ spolu s Programem prevence havárií veliteli okresního hasičského záchranného sboru. Kopie výše uvedených dokumentů byly zaslány Vojvodskému inspektorátu ochrany životního prostředí ve Wroclawi.

Popis činnosti:

Pro činnost provozovanou v rámci PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów, jsou charakteristické:

– výroba elektrické energie – hlavní činnost,

– výroba a dodávka vodní páry, horké vody a vzduchu do klimatizačních systémů,

Kromě výroby elektrické energie podnik provozuje podnikatelskou činnost v oblasti výroby, dopravy a distribuce tepla na území města a obce Bogatynia.

Nebezpečné látky:

Nebezpečnými látkami, které rozhodují o zařazení PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów, do kategorie podniků se zvýšeným rizikem vzniku vážné průmyslové havárie (PZR) jsou ropné produkty – tj. těžký topný olej a lehký topný olej. Ke kvalifikaci podniku bylo použito kvantitativní kritérium, které je vztaženo na maximální množství ropných produktů, které se nacházejí nebo se mohou nacházet v podniku.

V následující tabulce je uveden přehled informací o nebezpečných látkách s uvedením jejich názvů nebo kategorií a nebezpečí, která rozhodují o kvalifikaci podniku.

Č.Název látkyNebezpečíSymbol kategorie látek vytvářejících nebezpečíKategorie látek vytvářejících nebezpečí
1.Těžký topný olejlátka nebezpečná pro vodní prostředí, vysoce toxická pro vodní organismy; způsobuje dlouhotrvající účinkyE1 
2.Lehký topný olejlátka nebezpečná pro vodní prostředí, vysoce toxická pro vodní organismy; způsobuje dlouhotrvající účinky

P5a

E2

Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P5a– Hořlavé kapalinyOddíl „E” – Nebezpečnost pro životní prostředí; E2 – Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii dlouhodobé 2
3.Technický propan, propan-butanHořlavý plyn za normálních teplotních a tlakových podmínekP2Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P2– Hořlavé plyny, kategorie 1
4.VodíkHořlavý plyn za normálních teplotních a tlakových podmínekP2Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P2– Hořlavé plyny, kategorie 1
5.KyslíkOxidační látka – kontakt s hořlavými materiály může způsobit požárP4Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P4– Oxidační plyny, kategorie 1
6.AcetylenExtrémně hořlavý plynP2Oddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P2– Hořlavé plyny, kategorie 1
7.Chlornan sodnýlátka nebezpečná pro vodní prostředí, vysoce toxická pro vodní organismy; způsobuje dlouhotrvající účinkyE1Oddíl „E” – Nebezpečnost pro životní prostředí; E1 – Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo dlouhodobé 1
8.Kyselina mravenčíHořlavá kapalina a páryP5aOddíl „P” – Fyzikální nebezpečí; P5a – Hořlavé kapaliny
Neklasifikované látky
1.Kyselina sírováŽíravá látka
2.Hydroxid sodnýŽíravá látka
3.Kyselina chlorovodíkováŽíravá látka

Způsoby varování a postupy v případě vzniku průmyslové havárie:

Základním cílem pro omezení následků průmyslové havárie pro člověka a životní prostředí jsou organizační a technická opatření prováděná během havarijních stavů.

Postupy v případě havárie stanoví vnitřní předpisy společnosti PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów. Tyto postupy zahrnují:

 • identifikaci nebezpečí,
 • poplach upozorňující na nebezpečí pro osoby,
 • poplach a zapojení záchranných jednotek,
 • provedení evakuace,
 • omezení následků havárie,
 • odstranění zdroje nebezpečí,
 • spolupráce vedení podniku se záchrannými a pořádkovými službami.

Systém varování při případných havarijních situacích je založen na:

 • systému poplašných sirén,
 • ručních požárních hlásičích,
 • systému elektronických čidel,
 • interním telefonním systému,
 • podnikovém rozhlasu.

Poplašné signály jsou vyhlašovány a odvolávány pomocí sirén a podnikového rozhlasu:

 • Poplach se vyhlašuje zvukovým signálem – modulovaným zvukem sirény, který trvá 3 minuty.
 • Poplach se odvolává nepřetržitým zvukem sirény po dobu 3 minut.

Nastane-li průmyslová havárie, jejíž následky překračují hranice podniku, zabezpečení ohroženého území a vedení záchranné akce přebírá polský státní hasičský záchranný sbor.

Na webových stránkách Okresního ředitelství státního hasičského záchranného sboru ve Zhořelci se nachází „Pokyny pro obyvatelstvo pro případ výskytu havárie”. Přesměrování na tyto stránky se nachází na následujícím odkazu: https://www.gov.pl/web/kppsp- zgorzelec/instrukcja-postepowania-mieszkancow-na-wypadek wystapienia-awarii