odstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, a rezerwę stanowi ujęcie na rzece Nysie Łużyckiej. W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi 1,053/s, a za rok 2022 wyniósł 0,71 m3/s. W roku 2022 łączna ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych kształtowała się poniżej wartości dopuszczalnych i wynosiła 1 085 082 m3.