Podstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, rezerwę stanowią ujęcia na rzece Nysa Łużycka. W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi 1,05 m3/s, a za 2023 r. wyniósł 0,58 m3/s. W 2023 roku łączna ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych kształtowała się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych i wynosiła 2 089 406 m3.