Rozliczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu z bloków energetycznych dokonywane jest na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów ciągłych emisji. Komputerowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczyszczeń (KSKEZ) zbiera i odpowiednio przelicza dane z wszystkich systemów pomiarowych. Ponadto KSKEZ jest narzędziem dla pracowników ruchu bloków, pozwalającym na bieżąco kontrolować poziomy emisji i optymalizować przebieg procesów spalania w każdym kotle energetycznym.

 

W roku 2019 Elektrownia Turów wyemitowała:

Pyłu 249 t
SO2 2 242 t
NO2 3 788 t
CO 286 t
CO2 5 521 711 t

w tym z produkcji ciepła:

Pyłu 4 t
SO2 38 t
NOx 64 t
CO2 93 884 t

Wyemitowane zanieczyszczenia nie przekroczyły rocznej emisji dopuszczalnej dla zakładu zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym. 

Zakładowa Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery analizuje zmiany zachodzące w środowisku. Zakres obejmuje pomiary:

  • stężeń dwutlenków siarki i azotu,
  • pyłu zawieszonego PM10,
  • podstawowych parametrów meteorologicznych: prędkości i kierunków wiatrów, ciśnienia barometrycznego, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza,
  • opadu pyłu.

Dane pomiarowe przekazywane są siecią telemetrii komórkowej ze stacji terenowych do stacji centralnej w Wydziale Ochrony Środowiska w Elektrowni Turów, gdzie są archiwizowane i przetwarzane zgodnie z potrzebami. Rejestrowane wyniki pomiarów dają rzetelny materiał do zdefiniowania sytuacji ekologicznej i obserwowania zmian zachodzących w stanie środowiska kontrolowanego obszaru.

 

elturow_site