Rozliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu z bloków energetycznych dokonywane jest na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów ciągłych emisji. Komputerowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczyszczeń (KSKEZ) zbiera i odpowiednio przelicza dane z wszystkich systemów pomiarowych. Ponadto KSKEZ jest narzędziem dla pracowników ruchu bloków, pozwalającym na bieżąco kontrolować poziomy emisji i optymalizować przebieg procesów spalania w każdym z  kotłów energetycznych.

W roku 2022 Elektrownia Turów wyemitowała:
Pyłu270 Mg
SO24 214 Mg
NO26 758 Mg
CO1 025 Mg
CO211 216 410 Mg
w tym z produkcji ciepła:
Pyłu2,5 Mg
SO239 Mg
NOx62 Mg
CO2102 828 Mg

Wyemitowane zanieczyszczenia nie przekroczyły rocznej emisji dopuszczalnej dla zakładu zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym. 

Zakładowa Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery, analizuje zmiany zachodzące w środowisku. Zakres obejmuje pomiary:

  • stężeń dwutlenków siarki i azotu,
  • pyłu zawieszonego PM10,
  • podstawowych parametrów meteorologicznych: prędkości i kierunków wiatrów, ciśnienia barometrycznego, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza,
  • opadu pyłu.

Dane pomiarowe przekazywane są siecią telemetrii komórkowej ze stacji terenowych do stacji centralnej w Wydziale Ochrony Środowiska w Elektrowni Turów, gdzie są archiwizowane i przetwarzane zgodnie z potrzebami. Rejestrowane wyniki pomiarów dają rzetelny materiał do zdefiniowania sytuacji ekologicznej i obserwowania zmian zachodzących w stanie środowiska kontrolowanego obszaru. W roku 2022 nie zanotowano przekroczeń stężeń jednogodzinnych, średniorocznych jak również średniodobowych powyżej dopuszczalnej liczby.

Kształtowanie się średniomiesięcznych stężeń pyłu zawieszonego PM10, NO2 oraz SO2 w 2022 roku: