Rozliczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu ze wszystkich bloków energetycznych odbywa się na podstawie wskazań systemu pomiarów ciągłych.

W roku 2023 Elektrownia Turów wyemitowała:
Pyłu225 Mg
SO23 469 Mg
NO25 605 Mg
CO764 Mg
CO28 837 313 Mg
w tym z produkcji ciepła:
Pyłu3 Mg
SO240 Mg
NOx64 Mg
CO2101 137 Mg

Zakładowa Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery analizuje zmiany zachodzące w środowisku i obejmuje następujące pomiary:

  • stężeń dwutlenków siarki i azotu,
  • pyłu zawieszonego PM10,
  • podstawowych parametrów meteorologicznych: prędkości i kierunków wiatrów, ciśnienia barometrycznego, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza,
  • opadu pyłu.

W 2023 roku nie zanotowano przekroczeń stężeń jednogodzinnych ani średniorocznych monitorowanych zanieczyszczeń. 

Odnotowano następujące ilości przekroczeń średniodobowych PM10:

  • w Bogatyni – 5 przekroczeń,
  • w Radomierzycach – 1 przekroczenie
  • w Jasnej Górze – 2 przekroczenia,

Na stacji pomiarowej w Wyszkowie nie odnotowano żadnego przekroczenia.

Dopuszczalna liczba przekroczeń średniodobowych pyłu zawieszonego, wynosząca 35 razy/rok, nie została naruszona.

Kształtowanie się średniomiesięcznych stężeń pyłu zawieszonego PM10, NO2 oraz SO2 w 2023 roku:

wykresy-ts-2024.jpg