Rozliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu z bloków energetycznych dokonywane jest na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów ciągłych emisji. Komputerowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczyszczeń (KSKEZ) zbiera i odpowiednio przelicza dane z wszystkich systemów pomiarowych. Ponadto KSKEZ jest narzędziem dla pracowników ruchu bloków, pozwalającym na bieżąco kontrolować poziomy emisji i optymalizować przebieg procesów spalania w każdym z kotłów energetycznych.

 

W roku 2020 Elektrownia Turów wyemitowała:

Pyłu 198 Mg
SO2 2 082 Mg
NO2 3 853 Mg
CO 352 Mg
CO2 5 806 624 Mg

w tym z produkcji ciepła:

Pyłu 4 Mg
SO2 41 Mg
NOx 75 Mg
CO2 107 984 Mg

Wyemitowane zanieczyszczenia nie przekroczyły rocznej emisji dopuszczalnej dla Zakładu wyznaczonej Pozwoleniem Zintegrowanym.

Zakładowa Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery, analizuje zmiany zachodzące w środowisku. Zakres obejmuje pomiary:

  • stężeń dwutlenków siarki i azotu, 
  • pyłu zawieszonego PM10,
  • podstawowych parametrów meteorologicznych: prędkości i kierunków wiatrów, ciśnienia barometrycznego, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza,
  • opadu pyłu.

W 2020 roku nie zanotowano przekroczeń stężeń jednogodzinnych monitorowanych zanieczyszczeń, natomiast odnotowane przekroczenia 24-godzinne w zakresie PM10 mieściły się w dopuszczalnej częstości i wynosiły: w Radomierzycach, na Jasnej Górze i w Wyszkowie po dwa razy a w Bogatyni pięć.

trzy-na-jednym.jpg

 

elturow_site