Rok 2021 rozpoczął funkcjonowanie czwartego okresu rozliczeniowego wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Trwający, tym razem, dziesięć lat okres rozliczeniowy wprowadza nowy sposób bilansowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W latach 2021-2030 przydział darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dotyczy wyłącznie produkcji energii cieplnej i jest sukcesywnie zmniejszany. Na pokrycie potrzeb wynikających z bilansu wyemitowanego dwutlenku węgla i uprawnień do emisji dokonywane są na aukcjach zakupy. Uczestnictwo instalacji we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji warunkowane jest posiadaniem zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych wraz z zatwierdzonym przez właściwy organ planem monitorowania. Emisja gazów cieplarnianych, w przypadku Elektrowni Turów tj.: dwutlenku węgla, wykazywana jest w „Rocznym raporcie emisji CO2”, który wraz z pozytywną opinią uprawnionego weryfikatora potwierdzoną w „Raporcie z weryfikacji” stanowi podstawę do umorzenia uprawnień i rozliczenia emisji.

Wszystkie zobowiązania i obciążenia wynikające z uczestnictwa Elektrowni Turów we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych są spełnione.