Rok 2013 rozpoczął funkcjonowanie trzeciego okresu rozliczeniowego wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Trwający, tym razem, osiem lat okres rozliczeniowy wprowadza nowy sposób bilansowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla . W latach 2013-2020 przydział darmowych uprawnień liniowo maleje z poziomu 70% do 0%.
Na pokrycie potrzeb wynikających z niedoborów dokonywane są zakupy uprawnień na aukcjach. Uczestnictwo instalacji we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji warunkowane jest posiadaniem zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych wraz z zatwierdzonym przez właściwy organ planem monitorowania. Emisja gazów cieplarnianych, w przypadku Elektrowni Turów tj.: dwutlenku węgla, wykazywana jest w „Rocznym raporcie emisji CO2”, który wraz z pozytywną opinią uprawnionego weryfikatora potwierdzoną w „Raporcie z weryfikacji” stanowi podstawę do umorzenia uprawnień i rozliczenia emisji.

Wszystkie zobowiązania i obciążenia wynikające z uczestnictwa Elektrowni Turów we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych są spełnione.