W 2021 wytworzonych zostało 1 796 744,51 Mg odpadów paleniskowych. Całość została wykorzystana w procesie odzysku R5 i jako domieszki do materiałów budowlanych. Odpady paleniskowe zagospodarowywane są w procesie wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, zgodnie z udzielonym Elektrowni Pozwoleniem Zintegrowanym na prowadzenie instalacji produkujących energię elektryczną oraz energię cieplną (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 220/2014 z dnia 29.08.2014r. roku z późniejszymi zmianami). Nie zwiększono rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, sposoby zagospodarowania jak i wielkości wytworzonych odpadów zostały zachowane.

elturow_site