W roku 2022 wytworzonych zostało 1 942 414 Mg odpadów paleniskowych. Całość została wykorzystana w procesie odzysku R5, we własnym zakresie oraz  jako domieszki do materiałów budowlanych.

Odpady paleniskowe zagospodarowywane są w procesie wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych zgodnie z udzielonym Elektrowni Pozwoleniem Zintegrowanym na prowadzenie instalacji produkujących energię elektryczną oraz energię cieplną (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 220/2014 z dnia 29.08.2014r. roku z późniejszymi zmianami).

Nie zwiększono rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Sposoby zagospodarowania, jak i wielkości wytworzonych odpadów odpowiadają warunkom określonym w pozwoleniu zintegrowanym.