W roku 2020 wytworzonych zostało 1 194 563,54  Mg odpadów paleniskowych. Całość została wykorzystana w procesie odzysku R5, we własnym zakresie  i jako domieszki do materiałów budowlanych. Odpady paleniskowe zagospodarowywane są w procesie wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych zgodnie z udzielonym Elektrowni Pozwoleniem Zintegrowanym na prowadzenie instalacji produkujących energię elektryczną oraz energię cieplną (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 220/2014 z dnia 29.08.2014 r. roku z późniejszymi zmianami). Nie zwiększono rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, sposoby zagospodarowania jak i wielkości wytworzonych odpadów odpowiadają warunkom określonym w pozwoleniu zintegrowanym.

elturow_site