W 2023 wytworzonych zostało 1 942 414 Mg odpadów paleniskowych. Całość została wykorzystana w procesie odzysku R5 i jako domieszki do materiałów budowlanych.

Odpady paleniskowe zagospodarowywane są w procesie wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, zgodnie z udzielonym Elektrowni Pozwoleniem Zintegrowanym na prowadzenie instalacji produkujących energię elektryczną oraz energię cieplną (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 220/2014 z dnia 29.08.2014 roku z późniejszymi zmianami).

Nie zwiększono rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, sposoby zagospodarowania jak i wielkości wytworzonych odpadów zostały zachowane.