Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 450 MW

Nowy blok w Elektrowni Turów, którego budowa kosztować będzie ok. 4 mld zł brutto, jest jednym z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020. Budowana jednostka wytwórcza zastąpi wycofane z eksploatacji jed­nostki starszej generacji. Odbudowa mocy jest przede wszystkim elementem optymaliza­cji sposobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeń­stwa energetycznego kraju.

Szczegółowe informacje odnośnie projektu zawiera folder informacyjny.