Zmiana taryfy dla ciepła.

  • Informujemy, że decyzją nr OWR.4210.52/2016.2017.1249.XIV-A.DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2017 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, którą opublikowano w dniu 26 maja 2017 r.  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 2608. Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wprowadza nową Taryfę dla ciepła do stosowania od dn. 01.07.2017r.
elturow_site