Zmiana taryfy dla ciepła.

  • Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Nr OWR.4210.15.2020.1248.XVI.MK z dnia 23 czerwca 2020r., została zatwierdzona i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE „Zmiana Taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”. Zmiana taryfy została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833 t.j. z dnia 2020.05.11 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i  kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz.718 z dnia 23.04.2020) i obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2020 r.

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Przedmiot i zakres wykonywanej działalności określony jest w koncesjach PGE GiEK S.A. wydanych przez Prezesa URE.Sprzedaż energii cieplnej do poszczególnych Odbiorców odbywa się na podstawie zawartych umów i zgodnie z Taryfą dla ciepła. Największym Odbiorcą ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Bogatynia. Ponadto, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów sprzedaje również ciepło bezpośrednio do odbiorców końcowych znajdujących się w najbliższym otoczeniu elektrowni.

Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w poniższych sprawach udzielają: 

Wydział Gospodarki Energetycznej

tel. +48 75 773 44 80,

fax: +48 75 773 72 02

- zawieranie umów:

tel. +48 75 773 44 80; +48 75 773 44 86 - Sekcja handlu energią

fax: +48 75 773 72 02 

- rozliczenia i fakturowanie:

tel. +48 75 773 70 10; +48 75 773 70 12 – Sekcja paliw i energiirozliczenia

tel. +48 75 773 44 88,  +48 75 773 44 91– Sekcja handlu energiąfakturowania

fax: +48 75 773 72 02

elturow_site