Zgodnie z Aktem Powołania Komisja Kwalifikacyjna nr 604/123/02/18 przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych świadczy usługi polegające na przeprowadzaniu egzaminów w zakresie /pełny opis w załączniku/: 

  • Gr I pkt 1,2,3,4,5,7,9,10
  • Gr II pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10
  • Gr III pkt 3,6,7,10

 

Art. 31x. 1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. DZ.U. poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Beata Wiosek

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej nr 604/123/02/18

tel.: 075 773 74 01

e-mail: beata.wiosek@gkpge.pl