Zgodnie z Aktem Powołania Komisja Kwalifikacyjna nr 604/123/02/18 przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych świadczy usługi polegające na przeprowadzaniu egzaminów w zakresie /pełny opis w załączniku/: 

  • Gr I pkt 1,2,3,4,5,7,9,10
  • Gr II pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10
  • Gr III pkt 3,6,7,10

 

Ustawa z 21.01.2021 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2021 poz. 159 art. 31x ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

 

Beata Wiosek

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej nr 604/123/02/18

tel.: 075 773 74 01

e-mail: beata.wiosek@gkpge.pl