Realizując zobowiązanie wynikające z pkt 14) do art. 261 a. 1. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości:

PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Oznaczenie zakładu:

Prowadzący zakład:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5.

Kierujący zakładem:

Dyrektor PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Turów, 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12.

Zgłoszenie zakładu:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący zakład wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 250 ust. 1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) i dnia 12 czerwca 2015r. przekazał „Zgłoszenie instalacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” oraz program zapobiegania awariom Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Kopie wyżej wymienionych dokumentów zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Opis działalności:

Dla działalności prowadzonej w ramach PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów charakterystyczne jest:

– wytwarzanie energii elektrycznej – działalność podstawowa,

– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Poza produkcją energii elektrycznej Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Substancje niebezpieczne:

Substancjami niebezpiecznymi decydującymi o zaliczeniu PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) są produkty ropopochodne tj. olej opałowy ciężki i olej opałowy lekki. Do kwalifikacji zakładu przyjęto kryterium ilościowe odniesione do maksymalnych ilości produktów ropopochodnych jakie znajdują się lub mogą się znajdować na zakładzie.

W poniższej tabeli zestawiono informacje o substancjach niebezpiecznych, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, decydujących o kwalifikacji zakładu, jak również innych uwzględnionych podczas próby zaliczenia zakładu do ZZR.

elturow_site