Rozliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu z bloków energetycznych dokonywane jest na podstawie wyników
uzyskanych z pomiarów ciągłych emisji. Komputerowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczyszczeń (KSKEZ) zbiera
i odpowiednio przelicza dane z wszystkich systemów pomiarowych. Ponadto KSKEZ jest narzędziem dla pracowników
ruchu bloków, pozwalającym na bieżąco kontrolować poziomy emisji i optymalizować przebieg procesów spalania
w każdym z  kotłów energetycznych.

 

W roku 2017 Elektrownia Turów wyemitowała:

Pyłu 657 Mg
SO2 6 582 Mg
NO2 4 951 Mg
CO 183 Mg
CO2 7 113 266 Mg

w tym z produkcji ciepła:

Pyłu 9 Mg
SO2 87 Mg
NOx 65 Mg
CO2 93 895 Mg

Wyemitowane zanieczyszczenia nie przekroczyły rocznej emisji dopuszczalnej dla Zakładu wyznaczonej
Pozwoleniem Zintegrowanym. 

 

Zmiany zachodzące w środowisku analizują cztery stacje pomiarowe Zakładowej Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery. Zlokalizowane są one w Bogatyni, Radomierzycach, na Jasnej Górze i na Wyszkowie. Zakres pomiarów obejmuje:

  • stężenia dwutlenków siarki i azotu oraz pyłu zawieszonego PM10
  • podstawowe parametry meteorologiczne: prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie barometryczne,  wilgotność względną oraz temperaturę powietrza,
  • opad pyłu.

 

Dane pomiarowe przekazywane siecią telemetrii komórkowej ze stacji terenowych do stacji centralnej w Wydziale Ochrony Środowiska w Elektrowni Turów, gdzie są archiwizowane i przetwarzane zgodnie z potrzebami. Rejestrowane wyniki pomiarów dają rzetelny materiał do zdefiniowania sytuacji ekologicznej i obserwowania zmian zachodzących w stanie środowiska kontrolowanego obszaru.

 

Kształtowanie się średniomiesięcznych stężeń SO2, NO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 w 2017 roku:

elturow_site