Rozliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu z bloków energetycznych dokonywane jest na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów ciągłych emisji. Komputerowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczyszczeń (KSKEZ) zbiera i odpowiednio przelicza dane z wszystkich systemów pomiarowych. Ponadto KSKEZ jest narzędziem dla pracowników ruchu bloków, pozwalającym na bieżąco kontrolować poziomy emisji i optymalizować przebieg procesów spalania w każdym z kotłów energetycznych.

W roku 2016 Elektrownia Turów wyemitowała:

Pyłu 718 Mg
SO2 10 809 Mg
NO2 5 648 Mg
CO 231 Mg
CO2 7 838 244 Mg

w tym z produkcji ciepła:

Pyłu 9 Mg
SO2 132 Mg
NO2 69 Mg
CO 95 627 Mg

Wyemitowane zanieczyszczenia nie przekroczyły rocznej emisji dopuszczalnej dla Zakładu wyznaczonej Pozwoleniem Zintegrowanym. 

Zakładowa Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery, analizuje zmiany zachodzące w środowisku. Zakres obejmuje pomiary:

  • stężeń dwutlenków siarki i azotu,
  • pyłu zawieszonego PM10
  • podstawowych parametrów meteorologicznych: prędkości i kierunków wiatrów, ciśnienia barometrycznego, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza,
  • opadu pyłu.

Dane pomiarowe przekazywane siecią telemetrii komórkowej ze stacji terenowych do stacji centralnej w Wydziale Ochrony Środowiska w Elektrowni Turów, gdzie są archiwizowane i przetwarzane zgodnie z potrzebami. Rejestrowane wyniki pomiarów dają rzetelny materiał do zdefiniowania sytuacji ekologicznej i obserwowania zmian zachodzących w stanie środowiska kontrolowanego obszaru.

Kształtowanie się średniomiesięcznych stężeń SO2, NO2 oraz pyłu zawieszonego PM10, w 2016 roku: