Rozliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu z bloków energetycznych dokonywane jest na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów ciągłych emisji. Komputerowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczyszczeń (KSKEZ) zbiera i odpowiednio przelicza dane z wszystkich systemów pomiarowych. Ponadto KSKEZ jest narzędziem dla pracowników ruchu bloków, pozwalającym na bieżąco kontrolować poziomy emisji i optymalizować przebieg procesów spalania w każdym z  kotłów energetycznych.

 

W roku 2018 Elektrownia Turów wyemitowała:

Pyłu 577 Mg
SO2 6 350 Mg
NO2 4 845 Mg
CO 230 Mg
CO2 6 894 956 Mg

w tym z produkcji ciepła:

Pyłu 9 Mg
SO2 87 Mg
NOx 65 Mg
CO2 93 895 Mg

Wyemitowane zanieczyszczenia nie przekroczyły rocznej emisji dopuszczalnej dla zakładu zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym. 

Zakładowa Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery, analizuje zmiany zachodzące w środowisku. Zakres obejmuje pomiary:

  • stężeń dwutlenków siarki i azotu,
  • pyłu zawieszonego PM10,
  • podstawowych parametrów meteorologicznych: prędkości i kierunków wiatrów, ciśnienia barometrycznego, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza,
  • opadu pyłu.

Dane pomiarowe przekazywane są siecią telemetrii komórkowej ze stacji terenowych do stacji centralnej w Wydziale Ochrony Środowiska w Elektrowni Turów, gdzie są archiwizowane i przetwarzane zgodnie z potrzebami. Rejestrowane wyniki pomiarów dają rzetelny materiał do zdefiniowania sytuacji ekologicznej i obserwowania zmian zachodzących w stanie środowiska kontrolowanego obszaru.

Kształtowanie się średniomiesięcznych stężeń SO2, NO2 oraz pyłu zawieszonego PM10, w 2018 roku:

 

 

elturow_site