W roku 2017 wytworzonych zostało 1 437 541,25 Mg odpadów paleniskowych. Całość została wykorzystana w procesie odzysku R5 i jako domieszki do materiałów budowlanych.

Odpady paleniskowe zagospodarowywane są w procesie wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych zgodnie z udzielonym Elektrowni Pozwoleniem Zintegrowanym na prowadzenie instalacji produkujących energię elektryczną oraz energię cieplną (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 220/2014 z dnia 29.08.2014 r. roku z późniejszymi zmianami).

Nie zwiększono rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Sposoby zagospodarowania jak i wielkości wytworzonych odpadów zostały zachowane.

elturow_site