W roku 2016 wytworzonych zostało 1 709 732,19 Mg odpadów paleniskowych. Całość została wykorzystana w procesie odzysku R5 i jako domieszki do materiałów budowlanych.

 

Odpady paleniskowe zagospodarowywane są w procesie wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych zgodnie z udzielonym Elektrowni Pozwoleniem Zintegrowanym na prowadzenie instalacji produkujących energię elektryczną oraz energię cieplną (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr PZ 220/2014 z dnia 29.08.2014r. roku z późniejszymi zmianami).

Nie zwiększono rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, Sposoby zagospodarowania jak i wielkości wytworzonych odpadów zostały zachowane.

W roku 2015 wytworzonych zostało 1  777 089 Mg odpadów paleniskowych. Całość została wykorzystana w procesie odzysku R5 i jako domieszki do materiałów budowlanych.