Szczegółowe zasady i normy korzystania z ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną 

1. Prawo do pieniężnego ekwiwalentu energetycznego nabywają:

  • emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio z Oddziału Elektrownia Turów i korzystali z ulgowej odpłatności za energię elektryczną,
  • osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne, które przeszły na te świadczenia bezpośrednio z Oddziału Elektrownia Turów i do dnia przejścia korzystały z ulgowej odpłatności za energię elektryczną,
  • osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne, które przeszły na te świadczenia bezpośrednio z Oddziału Elektrownia Turów i do dnia przejścia korzystały z ulgowej odpłatności za energię elektryczną,
  • wdowy, wdowcy i sieroty, które pobierają aktualnie rentę po zmarłych pracownikach Oddziału Elektrownia Turów, którzy korzystali z ulgowej odpłatności za energię elektryczną,
  • wdowy, wdowcy i sieroty, które pobierają aktualnie rentę po zmarłych emerytach lub rencistach, którzy uprzednio przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio z Oddziału Elektrownia Turów i do dnia przejścia korzystali z ulgowej odpłatności za energię elektryczną

2. Wypłata ekwiwalentu realizowana jest przez Oddział Elektrownia Turów dwa razy w roku.

3. Warunkiem niezbędnym do dokonania wypłaty ekwiwalentu jest złożenie przez uprawnionego byłemu Pracodawcy dokumentów potwierdzających trwanie uprawnienia.

4. Potwierdzenie prawa do ekwiwalentu następuje każdorazowo przed realizacją wypłaty poprzez dostarczenie do Oddziału Elektrownia Turów „Oświadczenia o trwaniu uprawnienia” wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym pobieranie emerytury, renty, renty rodzinnej albo świadczenia przedemerytalnego (dokument ten należy przedłożyć w postaci ostatniego odcinka emerytury, renty, aktualnego zaświadczenia z ZUS lub wydruku potwierdzającego wpływ świadczenia na konto) w terminach:

  • I rata: w kwietniu każdego roku,
  • II rata: w październiku każdego roku.

        Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w Oddziale:

          PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
          Oddział Elektrownia Turów
          Dział Kadr i Spraw Socjalnych
          ul. Młodych Energetyków 12
          59-916 Bogatynia

5. Wszelkich informacji dotyczących ekwiwalentu udzielą pracownicy Działu Kadr i Spraw Socjalnych pod numerami telefonów:

  • 75 773 41 11
  • 75 773 41 14
  • 75 773 41 19