Szanowni Państwo

Wniosek o przyznanie sanatorium dla Emerytów/Rencistów dostępny jest  na stronie:

https://elturow.pgegiek.pl/O-oddziale/informacje-socjalne

oraz w Budynku Dyrekcji pok. 222.

Dodatkowych Informacji udziela Sekcja Spraw Socjalnych pod nr tel.  75 77 34 723;   75 77 34 720.

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Wyciąg z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Załącznik nr 17 do Układu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przeznaczenie funduszu

 (…) art. 8. Regulaminu ZFŚS

Środki Funduszu przeznacza się na cele określone w ustawie o ZFŚS, w szczególności na:
(…)

 • Dofinansowanie do krajowych pobytów sanatoryjnych Pracowników, Emerytów i Rencistów.
 • Udzielenie osobom uprawnionym znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej i zdrowotnej lub w przypadku zdarzeń losowych, bezzwrotnej pomocy socjalnej w formie zapomogi pieniężnej.
 • Udzielanie osobom uprawnionym pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe.
 • Dofinansowanie do pikniku rodzinnego, organizowanego przez Pracodawcę. 

ZAPOMOGI dla Emerytów /Rencistów

Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przede wszystkim w następujących przypadkach:

 • Jeżeli osoba ubiegająca się o zapomogę znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 • W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub innych zdarzeń powodujących czasowe obniżenie poziomu życia.

Przyznanie zapomogi następuje na podstawie złożonego wniosku do Komisji Socjalnej.

Wniosek powinien zawierać:

 • w przypadku Emeryta, Rencisty: imię i nazwisko, adres zamieszkania,  nr telefonu,
 • wypełnione Oświadczenie o sytuacji życiowej, dla osób uprawnionych ubiegających się o przyznanie zapomogi, dotyczące ustalenia dochodów oraz do wglądu aktualna decyzja ZUS o wysokości emerytury/ renty
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty, w zależności od celu zapomogi,
 • zaświadczenie od lekarza, w przypadku zapomogi z tytułu choroby,
 • inne zaświadczenia dokumentujące opisaną we wniosku sytuację.

Działalność mieszkaniowa

art. 44. Regulaminu ZFŚS

Warunki udzielania pomocy mieszkaniowej z Funduszu.

Emeryt, Rencista może ubiegać się o pożyczkę wyłącznie na remont w zakresie podstawowym mieszkania lub domu w wysokości 5 000,00 zł.

Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i nie przechodzący na emeryturę/ rentę przez okres trwania spłaty pożyczki. Pracownik , którego wynagrodzenie obciążone jest  zajęciem komorniczym  nie może być żyrantem (poręczycielem).

Dokumentacja niezbędna przy ubieganiu się o pomoc mieszkaniową z Funduszu:

 • Emeryt/rencista składa wypełniony wniosek o pożyczkę mieszkaniową do Sekcji Socjalnej.
 • Wymagane dokumenty , które należy dołączyć do wniosku o pożyczkę:
  • remont mieszkania lub domu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/ domu (np. umowa kupna – sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego, umowa najmu, umowa użyczenia) , faktury i rachunki dotyczące prowadzonego remontu do wysokości: 2 500,00 zł.
 • Pożyczkobiorca zobowiązuje się przechowywać ww. rachunki, faktury przez okres spłaty pożyczki. 

Informacje w zakresie:

 • dofinansowania krajowych pobytów sanatoryjnych Emerytów/rencistów/ osób uprawnionych udzielane są w Sekcji Spraw Socjalnych, tel. 75 77 34 723, 75 77 34 720
 • przyznawania zapomóg dla Emerytów/Rencistów/ osób uprawnionych udzielane są w Sekcji Spraw Socjalnych, tel. 75 77 34 720

 

elturow_site