PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, u zbiegu granic trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku.

Od 2000 roku w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego zakład stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W marcu 2004 roku w Łodzi dokonano podpisania aktu założycielskiego Spółki BOT Górnictwo i Energetyka S.A., w skład której weszła także Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. W październiku 2004 roku odbyła się w Łodzi uroczysta inauguracja działalności holdingu BOT GiE S.A.

W marcu 2006 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Program dla elektroenergetyki. Jednym z celów programu była konsolidacja firm sektora elektroenergetycznego, w tym wykreowanie podmiotu o znacznej sile, zdolnego do realizacji kluczowych inwestycji na obszarze kraju oraz do aktywnego włączenia się w działalność na europejskim rynku energii. W wyniku połączenia  PSE SA – lidera sektora elektroenergetycznego z BOT – liderem w obszarze wytwarzania oraz ze spółkami dystrybucyjnymi powstała Polska Grupa Energetyczna (PGE) - firma o unikalnym w skali kraju know-how.

Polska Grupa Energetyczna została utworzona 9 maja 2007 roku. W tym dniu Skarb Państwa dokonał wniesienia 85 proc. akcji spółek PGE Energia S.A. i BOT Górnictwo i Energetyka S.A. – jako wkładu niepieniężnego – do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W zamian Skarb Państwa objął akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym PSE SA. Potencjał kapitałowy PGE umożliwił realizację niezbędnych inwestycji rozwojowych. Było to szczególnie istotne z punktu widzenia zapewnienia długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, a tym samym podstaw rozwoju gospodarczego.

1 września 2010 roku nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE. Skonsolidowana spółka - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest jednym z sześciu segmentów biznesowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE. Elektrownia Turów jest  jednym z oddziałów skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Moc zainstalowana Elektrowni Turów wynosi obecnie 2,029 tys. MW