15 listopada 2013 roku o godzinie 14 w siedzibie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów otworzono oferty, złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”. W terminie swoje oferty złożyli trzej wykonawcy:

  1. Doosan Heavy Indrustries & Construction Co. Ltd,
  2. Shanghai Electric Group Co., LTD
  3. Konsorcjum w składzie:
  • Hitachi Power Europe GmbH,
  • MHPS Europe GmbH,
  • Budimex SA,
  • Tecnicas Reunidas Energia

  Parametry poszczególnych ofert:

Wykonawca

Cena Kontraktu brutto [PLN]
Doosan Heavy Indrustries & Construction Co. Ltd 4 012 298 130,00
Konsorcjum w składzie:Hitachi Power Europe GmbH, MHPS Europe GmbH, Budimex SA, Tecnicas Reunidas Energia 3 997 500 000,00
Shanghai Electric Group Co., LTD 3 086 881 800,00

  Budżet Zamawiającego to 2 829 000 000,00 PLN brutto. Wcześniej, 26 marca 2013 r. podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrownia Turów”, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Decyzja ta związana była z faktem, iż cena złożonych ofert znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przedsięwzięcie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów zakłada odtworzenie mocy wytwórczych elektrowni poprzez uruchomienie nowej jednostki wytwórczej w miejsce sukcesywnie wycofywanych z eksploatacji trzech najstarszych bloków energetycznych nr 8, 9 i 10. Całość zadania obejmuje przygotowanie terenu budowy, zaprojektowanie, dostawy, montaż, rozruch, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami przynależnymi oraz zagospodarowaniem terenu, a także szkolenie personelu zamawiającego i serwis w okresie gwarancji. Moc nowego bloku wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz, co zapewni pełne wykorzystanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Elektrowni Turów. Zakończenie budowy i przekazanie nowego bloku do eksploatacji planowane jest w 2018 roku.

elturow_site