Nasze oddziały

1.   W którym dniu należy mieć akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. aby otrzymać dywidendę?

Dzień prawa do dywidendy został ustalony na dzień 22 sierpnia 2012 r., oznacza to, że w tym dniu akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powinny znajdować się na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza.
 
2.   Kiedy otrzymam dywidendę?

Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 6 września 2012 r., oznacza to, że w tym dniu na Państwa rachunku inwestycyjnym pojawią się środki z tytułu dywidendy.
 
3.   W jakiej wysokości otrzymam dywidendę?

WYSOKOŚĆ WYPŁACONEJ DYWIDENDY
( 1,83 zł (1) × LICZBA POSIADANYCH AKCJI) - NALEŻNY PODATEK(2)
(1)   Dywidenda dla akcjonariuszy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2011, wynosi 1,83 zł  brutto na jedną akcję.
(2)   Co do zasady w przypadku osób fizycznych kwota wypłacanej dywidendy każdorazowo zostanie pomniejszona o 19% tytułem ryczałtowego podatku dochodowego, który jest pobierany i odprowadzany na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie mają obowiązku rozliczenia przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego podatku.
 
4.   Co powinienem zrobić, jeżeli nie zgłosiłem się po odbiór akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zamian za przysługujące mi akcje PGE Energia S.A. lub PGE Górnictwo i Energetyka S.A.?
Należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. w celu złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy lub założenia rachunku inwestycyjnego.
 
5.   Czy muszę posiadać rachunek inwestycyjny, by otrzymać dywidendę?
 
Nie. Akcjonariusze nie posiadający rachunków inwestycyjnych powinni zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy. W zależności od preferencji akcjonariusza pieniądze zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy lub zostaną wypłacone w kasie Punktu Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
 
6.   Czy dyspozycja wypłaty dywidendy może być złożona przez pełnomocnika?
 
Co do zasady jest to możliwe, jednak w celu uzyskania informacji dotyczących dokładnej procedury prosimy o kontakt ze swoim domem maklerskim.
 
7.   Nie posiadam rachunku inwestycyjnego i jestem współwłaścicielem akcji. Co powinienem zrobić, aby otrzymać dywidendę?
 
Współwłaściciele akcji powinny złożyć jedną dyspozycję wypłaty dywidendy, wskazując wspólnego przedstawiciela oraz powinni złożyć dyspozycję przekazania dywidendy podpisaną przez wszystkich współuprawnionych. Przedstawiciel współwłaścicieli oraz każdy ze współwłaścicieli mogą działać przez pełnomocnika.
 
8.   Posiadam rachunek inwestycyjny. Co powinienem zrobić, aby otrzymać dywidendę?
 
Posiadacze rachunków inwestycyjnych, niezależnie od domu maklerskiego prowadzącego dany rachunek, otrzymają dywidendę automatycznie, przelewem, na posiadane rachunki inwestycyjne. Akcjonariusz może dowolnie dysponować środkami z tytuły wypłaty dywidendy poprzez złożenie stosownych dyspozycji podmiotowi prowadzącemu jego rachunek inwestycyjny.
 
9.   Jestem spadkobiercą akcjonariusza. Co muszę zrobić, aby otrzymać dywidendę?
 
Spadkobiercy akcjonariusza powinni przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do akcji spółki wynikające z dziedziczenia (prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym akcjonariuszu, albo notarialne poświadczenie dziedziczenia). Spadkobiercy akcjonariuszy, którzy dokonali działu spadku powinni przedstawić umowę notarialną albo postanowienie sądu o dziale spadku, chyba, że dokumenty takie zostały już przedstawione w domu maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny.
 
10.  Czy otrzymam dywidendę, jeżeli posiadam akcje PGE GiEK S.A.?
Nie. Zysk wypracowany przez PGE GiEK S.A. w rok 2011 został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy, w związku z tym dywidenda nie będzie wypłacana akcjonariuszom.

elturow_site