Nasze oddziały

 
Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie
(PGE GiEK S.A.) informuje, że uległa zmianie organizacja procesu wypłaty dywidendy za 2009 r., wypłacanej na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Elektrowni Turów S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki PGE Elektrownia Turów wg stanu na dzień 29 czerwca 2010 r. (dzień dywidendy).
 
Ze względu na wygaśnięcie umowy z CDM Pekao S.A. dotyczącej wypłaty ww. dywidendy, proces wypłaty dla uprawnionych, którzy dotychczas jej nie odebrali, kontynuowany jest za pośrednictwem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów. Wypłata dywidendy dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, na podstawie dyspozycji wypłaty dywidendy (formularz zamieszczony na stronie internetowej Oddziału Elektrownia Turów).
 
Celem realizacji powyższego uprawnienia, należy zgłaszać się do Oddziału Elektrownia Turów w Bogatyni
ul. Młodych Energetyków 12, pokój 217 Budynek A.
 
Uprawnieni akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie lub też w formie aktu notarialnego.
 
Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Tekst tłumaczenia przysięgłego powinien zostać załączony do pełnomocnictwa.
 
W przypadku braku możliwości stawiennictwa w Oddziale Elektrownia Turów, uprawniony akcjonariusz może wypełnić i podpisać dyspozycję, której wzór publikujemy na stronie internetowej Oddziału.  Podpis złożony na dyspozycji winien być poświadczony notarialnie lub (jak w przypadku poświadczenia pełnomocnictwa), przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.
 
Dyspozycję należy wysłać na adres:
 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
adres: 59-916 Bogatynia , ul. Młodych Energetyków 12.
 
Brak na dyspozycji, przesłanej drogą pocztową, poświadczenia podpisu uprawnionego akcjonariusza lub jego reprezentanta/pełnomocnika nie upoważnia Oddziału do realizacji dyspozycji.
W przypadku współwłaścicieli, wypłata dywidendy nastąpi na podstawie dyspozycji wszystkich współwłaścicieli lub dyspozycji złożonej przez jednego ze współwłaścicieli po okazaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli, a w przypadku zniesienia współwłasności - na podstawie dyspozycji każdego współwłaściciela, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał prawo do akcji i dywidendy.
 
Uprawniony akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadania wszystkich informacji niezbędnych do wypełnienia dyspozycji wypłaty dywidendy. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz przedsiębiorcami, do dyspozycji należy dołączyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający dane akcjonariusza, z którego wynika jego status prawny oraz sposób reprezentacji.
 
W celu umożliwienia wystawienia przez Oddział deklaracji podatkowych z tytułu wypłaconych akcjonariuszom świadczeń, uprawnieni akcjonariusze zobowiązani będą do podania danych zgodnie z wzorem dyspozycji.
 
Od należnej Uprawnionym akcjonariuszom dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub w wysokości innej niż 19%, przewidzianej dla nierezydentów w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem dostarczenia oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego na adres:
 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
adres: 59-916 Bogatynia , ul. Młodych Energetyków 12.
 
Certyfikat rezydencji powinien być wydany przez właściwą administrację podatkową, powinien jasno określać miejsce rezydencji, co oznacza miejsce zamieszkania lub siedziby uprawnionego akcjonariusza dla celów podatkowych; koniecznie winien zawierać datę wydania certyfikatu rezydencji oraz datę, na jaką potwierdzona jest rezydencja podatkowa. Powyższe dotyczy zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydentów). Wszelkie dokumenty sporządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią Inaczej. Tekst dokumentów sporządzonych w języku obcym musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Szczegółowe informacje na temat wypłat dywidendy można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 
  • tel.:  75 773 40 39 - ogólne informacje o wypłacie dywidendy,
  • tel.: 75 773 44 65, 75 773 44 67 lub 75 773 44 11 - szczegółowe informacje dotyczące certyfikatów rezydencji i opodatkowania dywidendy.

 

Dołączone pliki:

elturow_site