Nasze oddziały

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia przedsiębiorstwa, 9 lutego 2012 roku Elektrownia Turów zorganizowała Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Techniczne „Energia elektryczna produkowana z węgla brunatnego”.
 
Dyrektor Oddziału Elektrownia Turów - Roman Walkowiak
 
 
Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli:
Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Marek Aleksander Skorupa – Wojewoda Dolnośląski, Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Frank Kupfer - Minister Środowiska i Rolnictwa Wolnego Państwa Saksonia oraz Paweł Skowroński – Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna SA.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Marek Aleksander Skorupa – Wojewoda Dolnośląski, Daniel Gellner – przedstawiciel Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa Wolnego Państwa Saksonia, Jacek Kaczorowski – Prezes PGE GiEK SA, Wiceprezesi PGE GiEK SA – Tadeusz Witos i Krzysztof Domagała, przewodniczący Komitetu ds. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego KIG – Herbert Leopold Gabryś, Dr Gottfried Zeitz - Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, Dr. Hartmuth Zeiß – Prezes Vattenfall Europe Mining & Generation AG, Dr. Thomas Porsche – Vattenfall EM&G AG, prof. Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej, prof. Wojciech Nowak (Politechnika Częstochowska), prof. Maciej Pawlik (Politechnika Łódzka), prof. Jerzy Zwoździak (Politechnika Wrocławska), Friedrich Grosse z Fundacji Muzeum Techniki – Elektrownia Hirschfelde oraz Dyrektorzy Oddziałów PGE GiEK SA.

 

 
Po oficjalnym rozpoczęciu Sympozjum wygłoszono referaty inauguracyjne. Poruszano w nich zarówno historyczne uwarunkowania, jak i perspektywy produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego.

„Mamy świadomość, że węgiel jest dla Polski, a szczególnie dla Dolnego Śląska, złożem strategicznym. Dlatego też nie możemy zaniechać eksploatacji tego złoża i produkcji energii elektrycznej z jego wykorzystaniem. Obecnie nie ma innej drogi do bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju niż rozwijanie przemysłu energetyki węglowej” –
podkreślił Marek Skorupa.
 
Słowa uznania za wysiłki, jakie Elektrownia Turów wkłada w poprawę warunków środowiskowych, w tym także ograniczenie emisji hałasu, usłyszeliśmy od przedstawiciela naszych zachodnich sąsiadów. Jak zauważył Daniel Gellner, reprezentujący Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa Wolnego Państwa Saksonia – „wiele zmieniło się od czasu kiedy Elektrownia Turów była przedsiębiorstwem uciążliwym dla środowiska. Działania jakie zakład nieprzerwanie prowadzi w kierunku poprawy warunków środowiskowych i jego szybka reakcja na potrzeby społeczności lokalnych owocują polepszeniem relacji sąsiedzkich na obszarze transgranicznym”.
 

 

Prezes PGE GiEK SA Jacek Kaczorowski i Konsul Generalny Republiki Niemiec Gottfried Zeitz

 

Część inauguracyjną zakończyła prezentacja Dyrektora Oddziału Elektrownia Turów Romana Walkowiaka ukazująca 50-letnią historię przedsiębiorstwa z jednoczesnym spojrzeniem w przyszłość. „50 lat istnienia Elektrowni Turów obrazuje jak przedsiębiorstwo zmieniało i rozwijało się wraz z postępem technologicznym aż do dzisiejszej postaci. Uważam, że z historii możemy wyciągać naukę i wnioski, ale przede wszystkim należy mówić o przyszłości. Przedsięwzięcia dotychczas realizowane przez nas z sukcesem pozwalają z podniesioną głową i optymistycznym spojrzeniem stawić czoła przyszłym planom naszego Oddziału” – podsumował Roman Walkowiak.
 
Sympozjum podzielone było na bloki tematyczne związane z inwestycjami w energetyce opartej na węglu oraz ochronie środowiska i inwestycjach w energetyce węglowej. Plany rozwojowe GK PGE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz perspektywy rozwoju produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego na bazie doświadczeń PGE GiEK SA przedstawił Prezes Jacek Kaczorowski. „Obszerny plecak doświadczeń, który posiadamy jako skonsolidowana spółka, w znaczącej części budowała właśnie Elektrownia Turów. Rozwiązania stosowane w Turowie nierzadko były przykładem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw energetycznych” – stwierdził Jacek Kaczorowski.
 

 

Doświadczenia Elektrowni Bełchatów w dziedzinie budowy przemysłowej instalacji wychwytu i składowania CO₂ przedstawiał Tadeusz Witos. O wprowadzeniu do eksploatacji nowego bloku energetycznego o mocy 853 MW w Elektrowni Bełchatów mówił Marek Ciapała – „prawdą jest, że moc nowego bloku w Elektrowni Bełchatów różni się sporo od mocy bloku jaki niedługo powstanie w Turowie. Niemniej jednak wierzymy, że nasze doświadczenia będą pomocne w zastosowaniu odpowiednich rozwiązań przy realizacji budowy bloku w Elektrowni Turów”.
 
Po prezentacjach miała miejsce debata „Energetyka oparta na węglu brunatnym – co dalej?”, w której uczestniczyli: Tadeusz Witos, dr Hartmuth Zeiß, profesorowie Tadeusz Chmielniak, Wojciech Nowak, Maciej Pawlik i Jerzy Zwoździak oraz gospodarz Sympozjum Roman Walkowiak. Debatę poprowadził Herbert Leopold Gabryś. Podczas dyskusji poruszano głównie tematy związane z przyszłością energetyki opartej na węglu, w tym budowy i eksploatacji instalacji CCS (Carbon Capture and Storage).
 

 

Sporo kontrowersji wzbudziła wypowiedź prof. Wojciecha Nowaka, którego zdaniem – „bezpieczeństwo energetyczne można opierać o węgiel tylko w krótkim horyzoncie czasowym tj. 30 – 50 lat. W dalszej perspektywie rola węgla będzie diametralnie spadała, dlatego nie ulega wątpliwości, że potrzebujemy rewolucyjnego rozwiązania w energetyce.

Ponadto, uczestnicząc w wielu konferencjach międzynarodowych coraz częściej spotykam się z opiniami, że gospodarka energetyczna zmierza ku pełnej dekarbonizacji. W takim przypadku powinniśmy zastanowić się, czy instalacje CCS to rzeczywiście rozwiązanie właściwe”. Zdania prof. Nowaka nie podzielili pozostali uczestnicy debaty.
 
Prof. Jerzy Zwoździak:
„Jestem absolutnym zwolennikiem wykorzystywania do produkcji energii złóż węgla brunatnego, jakich w Polsce nie brakuje. Dysponujemy dziś techniką i środkami, które pozwalają nam w sposób bezpieczny i z bardzo wysoką sprawnością prowadzić ten proces technologiczny. Jedyny problem jaki się pojawia to zasobność złóż. Na dzisiejszym Sympozjum była mowa o tym, że złoża w Polsce są – to np. Gubin, Legnica, Złoczew. Myślę, że przy odpowiednim wsparciu naszych europejskich partnerów nie będzie problemu, aby w przyszłości te złoża eksploatować”.
 
Prof. Maciej Pawlik:
„Jak wygląda obecna sytuacja węgla na świecie najlepiej obrazuje raport World Energy Outlook – opublikowany w listopadzie 2011r., który co prawda stwierdza, że nadchodzi złota era gazu, ale zakłada także wzrost wydobycia węgla o 25% w stosunku do roku 2009. Zakres inwestycji związanych z wydobyciem węgla w niektórych krajach jest naprawdę imponujący, dlatego uważam, że nie powinniśmy ograniczać energetyki opartej na węglu, a wręcz przeciwnie – należy przymierzać się eksploatacji kolejnych złóż”.
 

 

Prof. Tadeusz Chmielniak:
„Polska nie może się wycofać z energetyki opartej na węglu chociażby z tytułu elementarnego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Niestety, technologie energetyczne mają to do siebie, że nie rozwijają się z dnia na dzień. Potrzeba wielu lat żeby przejść od samego pomysłu do jego wdrożenia. Dlatego też jestem zwolennikiem długotrwałych badań procesów związanych z wychwytem i składowaniem CO.
 
Równie ważną kwestią w energetyce jest wykorzystywanie źródeł odnawialnych, które w moim odczuciu, będą się rozwijać stanowiąc coraz istotniejszy element w procesie produkcji energii”.
Panel dyskusyjny można podsumować słowami dr Hartmutha Zeißa – „kraje, których gospodarka energetyczna oparta jest na innych źródłach niż węgiel, mogą sobie pozwolić na rozmyślania o całkowitym zastąpieniu tego surowca w produkcji energii. W Niemczech, czy w Polsce jest to niemożliwe, dlatego myśląc o przyszłości energetyki węglowej trzeba wyraźnie powiedzieć, że bez eksploatacji kolejnych złóż i rozwijania instalacji CCS, cele jakie zakładamy są nie do osiągnięci”.
 
 
 
 
Dołączone pliki:

elturow_site