Nasze oddziały

Elektrownia Turów wypłaca dywidendę za 2009 rok w wysokości 4,53 zł brutto za akcję oraz należne odsetki za opóźnienie jej wypłaty dla uprawnionych akcjonariuszy, którzy do końca kwietnia br. nie odebrali dywidendy w CDM Pekao SA, a którzy byli wpisani do Księgi Akcyjnej PGE Elektrowni Turów S.A. w dniu 29 czerwca 2010 r.
 
 
Wypłata dywidendy jest dokonywana na podstawie pisemnej dyspozycji akcjonariusza bądź innej uprawnionej osoby. Dyspozycje można składać osobiście w pok. nr 217 Bud A, tel. 75 773 4039 bądź przesyłać pocztą na adres : Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12.
 
W dyspozycji należy podać imię i nazwisko uprawnionego akcjonariusza, adres, rodzaj i nr dokumentu tożsamości, nr PESEL, siedzibę właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego, datę i miejsce urodzenia oraz wskazać nr rachunku bankowego uprawnionego, na który ma zostać przelana dywidenda. Dyspozycje przesłane pocztą muszą zawierać notarialne poświadczenie podpisu.
Inne osoby uprawnione do odebrania dywidendy, a niebędące akcjonariuszami winny przedstawić właściwe dokumenty w oryginale bądź potwierdzonych kopiach (wyrok lub postanowienie sądu), pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
 
Wypłaty są dokonywane :
- w kasie głównej Elektrowni Turów w dni robocze w godzinach od 8.00 do 10.00 i od 12.00 do 14.00 na podstawie dowodu osobistego akcjonariusza, lub
- przelewem bankowym.
 
Dołączone pliki:

elturow_site