PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów jest od 2010 partnerem przemysłowym Konsorcjum pracującego nad opracowaniem technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Zadanie jest realizowane w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych – Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii i finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Realizacja projektu została powierzona utworzonemu Konsorcjum, w skład którego oprócz Elektrowni Turów wchodzą trzy wyższe uczelnie techniczne (Politechnika Częstochowska jako lider, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska), dwa instytuty naukowo-badawcze (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Energetyki) oraz trzy instytucje przemysłowe (Foster Wheeler Energia Polska, Tauron Wytwarzanie SA - Elektrownia Łagisza oraz Eurol Innovative Technology Solutions Sp. z o.o.). Całkowity budżet projektu wynosi 87.395.100 PLN.

Głównym celem projektu jest osiągnięcie technicznej gotowości do demonstracji w skali przemysłowej bloku energetycznego ze spalaniem tlenowym zintegrowanym z układem wychwytu CO2. Cel zostanie zrealizowany poprzez opracowanie podstaw procesu spalania tlenowego i jego zademonstrowanie na instalacjach pilotażowych w warunkach ciśnienia atmosferycznego i podwyższonego, co może zdecydowanie poprawić sprawność układów poprzez ich termodynamiczną optymalizację. Ponadto, projekt przewiduje zademonstrowanie technologii wysokosprawnego spalania tlenowego zarówno w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (CFB) jak i palenisku pyłowym (PC), która może w sposób elastyczny pracować zarówno w trybie klasycznego spalania w powietrzu, jak i w trybie oxy-spalania z wychwytem dwutlenku węgla. Tym samym, niniejszy projekt łączy w sobie zalety właściwe technologii CFB (elastyczność paliwową i niskie emisje), a także technologii pyłowej (wysokie moce) ze spalaniem w tlenie dla wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS).
Dotychczas w ramach prac Konsorcjum zrealizowano m.in. studium wykonalności w skali demonstracyjnej tras rurociągów CO2 z Elektrowni Turów dla planowanego nowego bloku energetycznego oraz demonstracyjną mobilną czterokolumnową instalację adsorpcyjną CO2, której dokumentację rozważa się wykorzystać na skalę przemysłową w kompleksie szklarniowym powstającym w sąsiedztwie Elektrowni Turów.
Prace Konsorcjum zostaną zakończone w 2015 roku.
Dla PGE GiEK SA udział Elektrowni Turów w pracach Konsorcjum to kolejny przykład na wykorzystanie polskiego potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni i instytutów naukowo-badawczych przy jednoczesnym, praktycznym zastosowaniu efektów prac w biznesie.


Praca naukowa dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” Zadanie Badawcze nr 2 „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”, umowa nr SP/E/2/66420/10.

elturow_site